Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školská rada


při Základní škole Týn nad Vltavou, Malá Strana, Žižkova 285

 

 

Výsledky voleb z 2. 10. 2020

Členové školské rady:

1. Jmenovaní Radou města :
 • Karel Moravec
 • Jana Novotná
 • PhDr. Mgr. Martina Sudová

 

2. Z řad rodičů (po volbách 2.10.2020):
 • Ondřej Bouška
 • Věra Kusbachová
 • Radka Pušová

 

3. Z řad pedagogů (po volbách 2.10.2020):
 • Mgr. Marcela Kubátová
 • Mgr. Jana Suchanová
 • Mgr. Lenka Šnorková

 

Informace ke školské radě

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

 

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy.

 

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další školní rok
 • projednává inspekční zprávy
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli,...