Domovska strankaHome | Mapa stránkyMapa | Tisk StránkyTisk | KontaktyKontakty
Obrázek stránek
MENU
Počet návštěv
počítadlo.abz.cz  


      

Název projektu:

Moderní škola - zkvalitnění výuky

registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3168
č. j.: 14863/2011-469

V rámci klíčové aktivity III/2 bylo vytvořeno 33 sad digitálních učebních materiálů:

VY_32_INOVACE_AJ3

VY_32_INOVACE_M7

VY_32_INOVACE_D8

VY_32_INOVACE_F7

VY_32_INOVACE_M2a

VY_32_INOVACE_Z

VY_32_INOVACE_M3

VY_32_INOVACE_CJ3

VY_32_INOVACE_M2b

VY_32_INOVACE_D7

VY_32_INOVACE_M6

VY_32_INOVACE_M5

VY_32_INOVACE_M8

VY_32_INOVACE_F8

VY_32_INOVACE_AJ6a

VY_32_INOVACE_AJ6b

VY_32_INOVACE_AJ4

  VY_32_INOVACE_CJ3b

VY_32_INOVACE_Pr8

VY_32_INOVACE_CH9

VY_32_INOVACE_CH9b

VY_32_INOVACE_AJ3b

VY_32_INOVACE_D7b

VY_32_INOVACE_Z2

VY_32_INOVACE_CJ5

VY_32_INOVACE_M5b

VY_32_INOVACE_M6b

VY_32_INOVACE_M2c

VY_32_INOVACE_Spec

VY_32_INOVACE_F7b

VY_32_INOVACE_M3b

VY_32_INOVACE_CaS3

VY_32_INOVACE_Vv

 

V rámci klíčové aktivity I/2 byly vytvořeny dvě sady DUM:

VY_12_INOVACE_CJ

VY_12_INOVACE_CG

 

Na vyžádání (e-mailová adresa: kubatovamarcela@seznam.cz) zašleme příslušné DUMy prostřednictvím e-mailu, případně internetového datového úložiště.

 

Projektový záměr

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole Týn nad Vltavou, Malá Strana. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Na projektu se budou podílet všichni pedagogové školy.

Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Žáci vybraných ročníků budou rozděleni do více studijních skupin dle jejich studijních předpokladů a zaměření. Třída bude rozdělena do menších skupin tak, aby bylo možno lépe realizovat individuální přístup s ohledem na schopnosti žáků, jejich nadání a také jejich speciální vzdělávací potřeby.

Prioritně se projekt zaměří na rozvoj čtenářských, matematických a jazykových dovedností. V souvislosti s tím bude inovována výuka a vybavení učeben. Modernizace výuky je směrována i do oblasti výuky informačních a komunikačních technologií.

Výše jmenované aktivity plně vycházejí ze školního vzdělávacího programu a využijí je plně všichni žáci školy.

Projekt se začne realizovat od 1. 9. 2011 a bude ukončen a vyhodnocen na pedagogické radě v únoru 2014.

Klíčová aktivita IV/1

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků

Kritéria pro výběr žáků do podporované skupiny

·           žáci se získanými vědomostmi a dovednostmi, které odpovídají z matematiky prospěchem výborný, chvalitebný, popř. dobrý

·           žáci s předpokladem studia maturitního oboru na střední škole

·           žáci nadaní s potřebou individuálního přístupu

·           žáci s potřebou sníženého počtu žáků ve třídě

·           žáci se sociálním znevýhodněním

Žáci budou vedeni k rozvoji matematických dovedností, k využívání matematických dovedností v praktickém životě s ohledem na individuální zájmy žáků, kritickému vyhodnocování informací a k práci s moderními technologiemi.

Cílem bude také žáky motivovat k větší samostatnosti při řešení matematických úkolů a podněcovat u nich vyšší zájem o vzdělávání.

V rámci této klíčové aktivity bude odučeno 144 hodin.

Klíčová aktivita I/1

Kritéria pro výběr žáků do podporované skupiny – Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ

·           žáci s prospěchem z českého jazyka výborný, chvalitebný, popř. dobrý

·           žáci s předpokladem studia maturitního oboru

·           žáci nadaní s potřebou individuálního přístupu

·           žáci s potřebou sníženého počtu žáků ve třídě

·           žáci se sociálním znevýhodněním (z jiného jazykového prostředí)

V rámci této aktivity bude odučeno 144 hodin.

Klíčová aktivita II/1

Kritéria pro výběr žáků do podporované skupiny – Individualizace výuky cizích jazyků (anglický jazyk)

Do skupiny žáků s rozšířenou výukou jsou zařazováni žáci ze tříd jednoho ročníku. O zařazení žáka do skupiny s rozšířenou výukou rozhoduje ředitel školy na základě doporučení vyučujících daného předmětu po posouzení nadání a předpokladů žáka.

     Žáci budou do skupiny zařazováni dle jejich schopností využít výhod uplatňovaných a zaváděných pedagogických metod, které zohledňují individuální potřeby a možnosti žáků.

Při individualizaci výuky bude kladen důraz na schopnosti konverzace v angličtině u žáků, k prohlubování znalostí cizího jazyka a jejich praktickému využití v různých oblastech běžného života. U žáků bude prohlubován vztah k jazyku jako k nástroji pro pochopení a získání dalších nových kompetencí.

·           cílem projektu je vytvořit standardní skupinu žáků, pouze se sníženým počtem, aby bylo umožněno využít v maximální možné míře individuálního přístupu k jednotlivcům a intenzivní a efektivní práce s nimi

·           žáci s prospěchem z českého jazyka výborný, chvalitebný, i dobrý (anglický jazyk je ve třetím ročníku nový, tudíž jsou žáci vybíráni podle úrovně znalostí jazyka českého)

·           žáci nadaní s potřebou individuálního přístupu

·           žáci s potřebou sníženého počtu žáků ve třídě

·           žáci hyperaktivní, se sníženou schopností se soustředit, vyžadující individuální a neustálou péči

V rámci této klíčové aktivity bude odučeno 432 hodin.

Klíčová aktivita I/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Cílem této aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků. Bude podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodiny.

Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou 2 sady vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

Specifikace sad učebních materiálů:

V rámci aktivity budou vytvořeny 2 sady minimálně po 36 vzdělávacích materiálech.

Vzdělávacím materiálem rozumíme:

·           prezentace a interaktivní animace/prezentace určené k využití vyučujícím při výkladu nebo žákem při samostudiu

·           materiály určené k testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí PC

·           výuková aktivita e-learningového kurzu, který je určený žákům

·           pracovní list určený pro samostatnou nebo skupinovou práci žáků na PC

·           výuková situace či úloha určená k samostatnému řešení žákem

Klíčová aktivita I/3

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

V rámci aktivity bude podpořen profesní růst pedagogických pracovníků v uvedené oblasti a této aktivity se zúčastní 4 pedagogové.

 Klíčová aktivita III/2

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Realizace aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybranou vzdělávací oblast podle volby školy a jejich ověření při výuce.

V rámci aktivity bude vytvořeno 33 sad vzdělávacích materiálů.

Sada pro jednu tematickou oblast bude obsahovat 20 jednotlivých materiálů (pracovní listy, prezentace, testy, videa, zvukové ukázky, animace, křížovky, hry, …)

Klíčová aktivita II/4

Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR

V rámci této aktivity bude proškoleno v anglickém jazyce 7 pedagogických pracovníků.

Úspěšně proškolený pedagog získá osvědčení/certifikát.

 

 


© 2011 Všechna práva vyhrazena ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana.