CZ.1.14/2.4.00/34.03249

Modernizace Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana


od 1.1.2015 do 30.6.2015

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Slavnostní otevření laboratoře chemie a jejího speciálního odloučeného pracoviště pro zpracování výsledků.

 

Školní rok se chýlí kvapem ke svému konci a náš projekt s ním. S pomocí partnera projektu Města Týn nad Vltavou se podařilo zdárně ukončit značně zdlouhavé výběrové řízení a klíčové aktivity projektu. Do provozu od nového školního roku vstoupí zmodernizovaná laboratoř chemie s jejím odloučeným speciálním pracovištěm pro zpracování výsledků pokusů. Laboratoř i zmiňované pracoviště bude žákům sloužit především k propojení výuky s praxí a zatraktivnění výuky díky modernímu vybavení. Nechybí zde vizualizér, odstředivka, destilační aparatury, digitální váhy a teploměry, nové laboratorní sklo atd. Současně začnou pracovat žáci s novým vybavením ve školní dílně. Seznámí se s řadou moderního ručního i elektrického náčiní. Vyučující jim bude moci popsat soustruh, vrtačky, brusky, stříkací aparaturu, akušroubovák, atp. Dále z finančních prostředků projektu byly vybaveny dvě učebny 1. stupně moderními dotykovými interaktivními tabulemi a projektory s krátkou projekční vzdáleností. Žáci s tímto typem velmi rádi a dobře pracují, jelikož ovládání je stejné jako na jimi hojně používaných tabletech. Celkové výdaje projektu byly 1 689 749 Kč (dotace z Regionální rady 1 395 414,80 Kč, národní spolufinancování příjemce 246 253,20 Kč).

manažeři projektu

smlouva s dodavatelem chemických pomůcek

oznámení o výsledku

profil zadavatele - https://zakazky.tnv.cz/contract_display_53.html

výzva k podání nabídek - 4. fáze - ukončena

přílohy k výběrovému řízení:

upřesnění na základě žádostí - Příloha č.1 Specifikace dodávky

Příloha č.1 Specifikace dodávky

Příloha č.2 Krycí list

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Nabídky lze podat pomocí elektronického nástroje https://zakazky.tnv.cz nebo písemně na adresu zadavatele do 2. 6. 2015 do 12 h.

 

smlouva s dodavatelem vybavení chemické laboratoře

smlouva s dodavatelem vybavení dílen, smlouva s dodavatelem + příloha smlouvy

smlouva s dodavatelem - rekonstrukce plynu, smlouva s dodavatelem + příloha smlouvy

oznámení o výsledku - pro celky b/, c/ a d/

oznámení o výsledku pro celek a/ Rekonstrukce rozvodů plynu

profil zadavatele - https://zakazky.tnv.cz/contract_display_47.html

výzva k podání nabídek - 3. fáze - ukončena

přílohy k výběrovému řízení:

Příloha č. 1 Specifikace dodávky

Příloha č. 2 Projektová dokumentace - plynové rozvody

Příloha č. 3 Krycí list

Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Nabídky lze podat pomocí elektronického nástroje https://zakazky.tnv.cz nebo písemně na adresu zadavatele do 6. 5. 2015 do 14 h.

 

smlouva s dodavatelem

oznámení o výsledku

profil zadavatele - https://zakazky.tnv.cz/contract_display_33.html

výzva k podání nabídek - 2. fáze - ukončena

přílohy k výběrovému řízení:

Příloha č.1 Specifikace souborů movitých věcí č. 1 až č. 8

Příloha č. 2 Specifikace odborného žákovského pracoviště pro vyhodnocování pokusů

Příloha č. 3 Plán odloučeného speciálního pracoviště pro chemickou laboratoř a dílny

Příloha č. 4 Projektová dokumentace - plynové rozvody

Příloha č. 5 Krycí list nabídky

Příloha č. 6 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Nabídky lze podat pomocí elektronického nástroje https://zakazky.tnv.cz nebo písemně na adresu zadavatele do 13. 4. 2015 do 9 h.

 

dodatek ke smlouvě

smlouva s dodavatelem, smlouva s dodavatelem + příloha smlouvy

oznámení o výsledku

profil zadavatele - https://zakazky.tnv.cz/contract_display_12.html

rozhodnutí o vyhlášení

výzva k podání nabídek - ukončena

přílohy k výběrovému řízení:

Příloha č.1 Specifikace souborů movitých věcí č. 1 až č. 8

Příloha č. 2 Specifikace odborného žákovského pracoviště pro vyhodnocování pokusů

Příloha č. 3 Plán odloučeného speciálního pracoviště pro chemickou laboratoř a dílny

Příloha č. 4 Projektová dokumentace - plynové rozvody

Příloha č. 5 Krycí list nabídky

Příloha č. 6 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Nabídky lze podat pomocí elektronického nástroje https://zakazky.tnv.cz nebo písemně na adresu zadavatele do 19. 3. 2015 do 12 h.

 

 

Stručný popis projektu:

V tomto projektu navazujeme na předchozí projekty z OPVK  v modernizaci vybavení školy a je směřován na obnovu chemických laboratoří, dílen a učeben 1. stupně.

Při žádosti vycházíme ze současného stavu a potřeby inovovat chemickou laboratoř i její ostatní zařízení. Současná chemická laboratoř pro praktické samostatné pokusy žáků je z počátku padesátých let minulého století a pro potřeby výuky i z bezpečnostního hlediska již léta nepoužitelná. Její odloučené pracoviště pro zpracování pokusů je v současné době také ke svému účelu nevyužitelné, vybavení tvoří technika stará cca 10 let a tím morálně zastaralá (pořízená z vlastních zdrojů od ČEZ). V projektu bude inovována kompletně chemická laboratoř i její speciální odloučené pracoviště pro výuku chemie a dílen, a to i o nové moderní digitální přístroje - vizualizér, dotyková tabule, notebook a soupravu Pasco, které bezprostředně souvisí s potřebami žáků při zpracování pokusů. V chemické laboratoři bude dostatek míst pro provádění všech chemických experimentů, speciální pracoviště pro zpracování a prezentaci výsledků experimentů bude vybaveno dotykovou tabulí pro prezentaci měření a závěrů pokusů a jako poslední článek experimentů jsou žákovské PC pro konečné zpracování. Dílny budou vybaveny moderním technickým zařízením pro motivaci žáků k manuálním dovednostem a učebním oborům, což je tendence v současném vzdělávání. Při dovybavení dílen čerpáme ze zkušeností při realizaci současného projektu „Aktivní škola“, kde jsme již nové speciální nářadí do výuky začlenili, a v motivaci žáků mělo velký úspěch. Speciální odloučené pracoviště vybavené novou moderní IT technikou bude sloužit k vyššímu využití informačních a komunikačních technologií v rámci ŠVP.

Dále bychom chtěli modernizovat vybavení dvou učeben 1. stupně projekční technikou s interaktivní tabulí. Výukové materiály si vyučující vytvářeli v rámci projektu „Nové modulové a inovativní programy – zvýšení kvality ve vzdělávání“, „Moderní škola“ a "Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole".

 S Pascem, které obsahuje senzory pro měření i zaznamenávání veličin, má náš pedagogický sbor i žáci velmi pozitivní zkušenosti v oblasti fyziky, kde jsme si fyzikální sadu pořídili za prostředky získané od Nadace ČEZ již v roce 2011. U laboratoře k praktickým pokusům bude zakoupeno kompletně nové vybavení k pokusům a laboratoř bude inovována včetně plynových rozvodů odpovídajících požadavkům na bezpečnost.