Fyzika 7. ročník

Učební plán:
Účinky síly (posuvné, otáčivé, deformační)
Magnetické vlastnosti látek
Pohyb tělesa
Rychlost, dráha a čas
Mechanické vlastnosti tekutin

shrnutí učiva:

Síla
Gravitační síla
Skládání sil
Těžiště
Klid a pohyb tělesa
Druhy pohybů
Rychlost
Dráha
Doba pohybu
Newtonovy zákony
Otáčivé účinky síly
Páka
Užití páky
Kladka
Tlaková síla, tlak
Tření, třecí síla
Pascalův zákon
Účinky gravitační síly na kapalinu
Archimédův zákon
Plování těles
Mechanické vlastnosti plynů
Tlak plynu v uzavřené nádobě

Zopakuj si značky a jednotky fyzikálních veličin.    

rychlost v m/s v = s : t
dráha s m s = v . t
čas t s t = s : v
síla F N  
tíha G N G = m . g
hmotnost m kg m = ρ . V
hustota ρ N/m3 ρ = m : V
objem V m3  
obsah S m2  
tlak p Pa p = F : S
rovnováha na páce     F1 . a1 = F2 . a2

 

Je tu pracovní list - výpočty na páce

Pro ty, kteří si chtějí procvičit výpočty (rychlost, dráha, čas)

Zopakuj si páku.

Zopakuj si pohybové zákony:

zákon akce a reakce

zákon síly

zákon setrvačnosti

Pracovní list na procvičování výpočtů

Nákladní auto jelo průměrnou rychlostí 55 km/h. Za jak dlouho ujelo 220 km?

Jakou dráhu ujel cyklista za 2 h a 30 min, jestliže jel průměrnou rychlostí 15 km/h?

Auto ujelo 110 km za 1h 45 min. Jakou jelo průměrnou rychlostí?

Výpočet rychlosti - pro zopakování na příští hodinu

Zopakuj si druhy pohybů a vymysli si své příklady. Připrav se na test.

Nauč se značky nových fyzikálních veličin.

rychlost v m/s v = s : t
dráha s m s = v . t
čas t s t = s : v

Pro výpočet tíhy si zopakuj převody jednotek hmotnosti.

název veličiny značka jednotka výpočet
délka l, d, a, b, c,... m  
obsah S m2 S = a.a, S = a.b
objem V m3 V = a.a.a, V = a.b.c
teplota t 0C  
čas t s  
hmotnost m kg m = ρ . V
hustota ρ kg/m3 ρ = m : V
tíha G N G = m . g
gravitační konstanta g N/kg g = 10 N/kg